تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات : 19  مرداد ماه 1400

ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه): 21 مرداد ماه 1400

برگزاری کنفرانس : 31 مرداد ماه 1400